Семејни констелации

За методата на семејни констелации

Автор:Ивана Станковска

Интервју со Маја М. Марковиќ за текот на самата работилница за семејни констелации (други називи за оваа метода се: Семеен распоред, Редови на љубовта или Order of love). Семејни констелации претставува психотерапевтска метода за решавање на индивидуални и семејни, љубовни и партнерски, работни, здравствени и проблеми поврзани со меѓучовечките релации.